ដៃគូសម្រាប់ការអត់ឃ្លាន Oregon ផ្តល់តម្លៃដល់ទេពកោសល្យពិសេស និងទស្សនៈចម្រុះនៃសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងបុគ្គលិករបស់យើង។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក Andrew Hogan ប្រធាន

ឫសផ្លូវ

Donalda Dodson, ហេរញ្ញិក

សម្ព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍កុមាររដ្ឋ Oregon

Tracey Henkels

អចលនទ្រព្យបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ


បុគ្គលិក

ចូលរួមជាមួយពួកយើងក្នុងការបញ្ចប់ភាពអត់ឃ្លាន

ចូលរួមជាមួយពួកយើងក្នុងការបញ្ចប់ភាពអត់ឃ្លាន


រួមគ្នា យើងអាចបញ្ចប់ភាពអត់ឃ្លាននៅរដ្ឋ Oregon
បរិច្ចាគថ្ងៃនេះ