ភាពអត់ឃ្លាននៅតែមានកម្រិតខ្ពស់នៅរដ្ឋ Oregon


យើងទទួលបានដំណឹងអាក្រក់មួយចំនួននៅសប្តាហ៍នេះ ហើយវាពិតជាមិនមានវិធីណាមួយដើម្បីស្រោបស្ករនោះទេ។