ប្រកាសការប្រកួតអាហារពេលព្រឹកនៅសាលាខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2018


យើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់សេណារីយ៉ូ។ វា​ជា​ថ្ងៃ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ថ្ងៃ​នោះ – មាន​រឿង​ច្រើន​ពេក​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​ពីមុន​មក…