ប្រកាសភីហ្សានៅលើផែនដីឆ្នាំ 2018


នៅពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជារឿយៗបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារបស់យើង យើងដឹងថាមានរឿងជាច្រើននាំមក…