នៅទីនេះ អ្នកនឹងរកឃើញសម្ភារៈសំខាន់ៗ ដើម្បីគាំទ្រដល់បេសកកម្មរបស់យើងក្នុងការបញ្ចប់ភាពអត់ឃ្លាននៅក្នុងរដ្ឋ Oregon។ ចូលប្រើផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរបស់យើង របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ធនធាននៅលើការផ្សព្វផ្សាយ SNAP និងច្រើនទៀត។

រួមគ្នាយើងអាចបញ្ចប់ភាពអត់ឃ្លាន។