ដៃគូសម្រាប់ការអត់ឃ្លាន Oregon ផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសដល់ដៃគូរបស់យើងនៅក្នុងសហគមន៍ដែលបម្រើគ្រួសារដែលមានហានិភ័យនៃរដ្ឋ Oregon ។ មិនថាអ្នកទើបតែចាប់ផ្តើមដោះស្រាយបញ្ហាសហគមន៍មូលដ្ឋាន ឬព្យាយាមកែលម្អកម្មវិធីដែលមានស្រាប់នោះទេ យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយ។

SNAP (ត្រាអាហារ)

តើ​អ្នក​ចង់​បាន​ជំនួយ​ជាមួយ​នឹង​យុទ្ធ​សា​ស្រ្ត​ផ្សព្វផ្សាយ​ឬ​ដើម្បី​បង្កើត​បទ​បង្ហាញ SNAP ព​ត៌​មាន​នៅ​គេហទំព័រ​សហគមន៍​របស់​អ្នក​? ក្រុមផ្សព្វផ្សាយ SNAP របស់យើងអាចរៀបចំបទបង្ហាញ ឬការបណ្តុះបណ្តាលឱ្យសមនឹងតម្រូវការរបស់អ្នក។

ទំនក់ទំនង
Angelita Morillo,
អ្នកតស៊ូមតិគោលនយោបាយ
[អ៊ីមែលការពារ]

កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមារ

តើអ្នកចង់ចាប់ផ្តើម ពង្រីក ឬគាំទ្រកម្មវិធីអាហាររបស់កុមារនៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកទេ? ក្រុមរបស់យើងអាចជួយអ្នកក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មាន និងធនធានដែលអ្នកត្រូវការ។

ទំនក់ទំនង
Alison Killeen
អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រគាំទ្រក្រុម
[អ៊ីមែលការពារ]

អ្នករៀបចំសហគមន៍ និងអ្នកតស៊ូមតិ

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកធនធានដើម្បីប្រមូលអ្នកស្រុកក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពអត់ឃ្លានពីកម្រិតមូលដ្ឋាន យើងអាចជួយអ្នកក្នុងការចាប់ផ្តើម។

ទំនក់ទំនង
Ariana Organiz
អ្នករៀបចំសហគមន៍ យុត្តិធម៍អាហារសហគមន៍
[អ៊ីមែលការពារ]

ចូលរួមជាមួយពួកយើងក្នុងការបញ្ចប់ភាពអត់ឃ្លាន

ចូលរួមជាមួយពួកយើងក្នុងការបញ្ចប់ភាពអត់ឃ្លាន

រួមគ្នា យើងអាចបញ្ចប់ភាពអត់ឃ្លាននៅរដ្ឋ Oregon
បរិច្ចាគថ្ងៃនេះ