សូមរង់ចាំសម្រាប់ការត្រលប់មកវិញនៃព្រឹត្តិការណ៍ហត្ថលេខាប្រចាំឆ្នាំរបស់យើង Nourish: the Stories of Justice that feed us, in fall of 2024!

 

ព្រឹត្តិការណ៍កន្លងមក

ភីហ្សានៅលើផែនដី

ក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍ Pizza on Earth យើងបានសហការគ្នាជាមួយហាងភីហ្សាទូទាំងទីក្រុង ដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់សម្រាប់បេសកកម្មរបស់យើង។ ចុះឈ្មោះសម្រាប់ eNewsletters របស់យើង។ ដើម្បីស្វែងយល់អំពីវិធីអនាគតដើម្បីគាំទ្រការងាររបស់យើង!

សន្និសីទស្តីពីការការពារភាពអត់ឃ្លានរបស់កុមារបានភ្ជាប់សាលារៀន និងអង្គការសហគមន៍

ខណៈពេលដែលយើងលែងធ្វើសន្និសិទផ្ទាល់ខ្លួនទៀតហើយ យើងបន្តធ្វើជាដៃគូជាមួយអង្គការសហគមន៍ ដើម្បីរៀបចំវគ្គស្តាប់ ដើម្បីស្វែងយល់ពីតម្រូវការសហគមន៍។ យើងក៏បន្តផ្តល់កញ្ចប់ឧបករណ៍សម្រាប់សាលារៀនសម្រាប់ការកែលម្អលទ្ធភាពទទួលបានអាហារនៅសាលា រួមទាំង អាហារពេលព្រឹក.

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយយើង