ជួយកសាងអនាគតដែលគ្មានការស្រេកឃ្លាន។

បន្ទាប់​ពី​ការ​ឈ្នះ​គោល​នយោបាយ​ជាច្រើន​ទសវត្សរ៍ និង​ការ​កសាង​ចលនា យើងកាន់តែខិតទៅជិតការបើកអាហារសាលាដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់កុមារ Oregon ទាំងអស់។ We don’t have eligibility thresholds for buses and books, and we shouldn’t for food either.

Fuel the advocacy and outreach work we do to end hunger for K-12 students and ទាំងអស់ Oregonians.