ការប្រកួតអាហារពេលព្រឹកចាប់ផ្តើម!


ការប្រកួតអាហារពេលព្រឹកនៅសាលាខែវិច្ឆិកា ប្រចាំឆ្នាំលើកទី 1 ចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី 2016 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ XNUMX! យើងរំភើប…

ជ័យជំនះសម្រាប់កូនៗរបស់រដ្ឋ Oregon និង "Breakfast After the Bell"


ថ្ងៃទី 19 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2015 -- ចាប់ពីរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនេះ កុមារកាន់តែច្រើននៅទូទាំងរដ្ឋ Oregon នឹងអាចចាប់ផ្តើមថ្ងៃសិក្សា...