អបអរសាទរក្រុម H-FLI ដំបូង!


កាលពីចុងសប្តាហ៍មុននេះ សមាជិកវិទ្យាស្ថានភាពជាអ្នកដឹកនាំគ្មានការអត់ឃ្លានចំនួន 12 នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅឧទ្យាន Columbia ភាគខាងជើង…

H-FLI កំពុងដំណើរការ


ខ្ញុំរំភើបក្នុងការប្រកាសថា វិទ្យាស្ថានភាពជាអ្នកដឹកនាំគ្មានការអត់ឃ្លានកំពុងដំណើរការ! នៅថ្ងៃទី១ ខែតុលា ទាំងអស់គ្នា…

ជួបជាមួយ H-FLI Fellows ថ្មី!


ចុងសប្តាហ៍នេះ យើងបើកដំណើរការក្រុមដៃគូដំបូងសម្រាប់ការអត់ឃ្លាន Oregon's Hunger-Free…