ការអនុម័តសន្លឹកឆ្នោត Oregon ដោយមិនអត់ឃ្លាន


ដៃគូសម្រាប់រដ្ឋ Oregon ដែលគ្មានភាពអត់ឃ្លាន ជឿថាមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិរួចផុតពីភាពអត់ឃ្លាន។ យើង…