សកម្មភាពរបស់អ្នកធ្វើឱ្យមានភាពខុសគ្នា

ទទួលបានព័ត៌មាន និងចូលរួមជាមួយការជូនដំណឹងអំពីសកម្មភាពចុងក្រោយបំផុតរបស់យើង! នៅទីនេះ អ្នកនឹងរកឃើញឱកាសថ្មីៗ ដើម្បីចាត់វិធានការលើបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ដល់យុត្តិធម៌ម្ហូបអាហារនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើង។ រួមគ្នា យើងអាចជំរុញការផ្លាស់ប្តូរប្រកបដោយអត្ថន័យ ធានាបាននូវសិទ្ធិទទួលបានអាហារបំប៉នប្រកបដោយសមធម៌ និងតស៊ូមតិសម្រាប់អនាគតដែលគ្មានការស្រេកឃ្លាន។