ទិន្នន័យស្ថានភាពនៃភាពអត់ឃ្លានឆ្នាំ 2023 នៅរដ្ឋ Oregon មានហើយ! ទិន្នន័យអាចរកបានសម្រាប់រដ្ឋ Oregon នីមួយៗ ស្រុកនិង ទូទាំងរដ្ឋ. ក្រុមការងារពិសេសនៃភាពអត់ឃ្លាននៃរដ្ឋ Oregon ចេញផ្សាយសន្លឹកការពិតរបស់ខោនធីជាទៀងទាត់ ដែលផ្តល់នូវរូបថតបង្ហាញពីភាពអត់ឃ្លាន និងការចូលប្រើប្រាស់កម្មវិធីមើលទៅដូចនៅក្នុងខោនធីនីមួយៗក្នុងរដ្ឋអូរីហ្គិន។ សូមក្រឡេកមើលទិន្នន័យនៅ oregonhungertaskforce.org