នៅ Partners for a Hunger-Free Oregon យើងចូលទៅជិតភាពអត់ឃ្លានខុសគ្នា។

យើងចាប់ដៃគូជាមួយអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតក្នុងការស្វែងរកការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធ និងដោះស្រាយបញ្ហាឫសគល់។

រួមគ្នាយើងអាចបញ្ចប់ភាពអត់ឃ្លាន។

ត្រូវការជំនួយជាមួយ SNAP?

ពិនិត្យមើលធនធានរបស់យើងលើជំនួយ SNAP និងការផ្សព្វផ្សាយ។

ស្វែងយល់បន្ថែម

អាហារសាលាសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា

កុមារគ្រប់រូបសមនឹងទទួលបានអាហារដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីរៀន និងរីកចម្រើន។ ចូលរួមជាមួយពួកយើងក្នុងការបង្កើតសម្ព័ន្ធដើម្បីឆ្លងកាត់អាហារសាលាសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានៅអូរីហ្គិន។

ស្វែង​យល់​បន្ថែម

ចូលរួមចលនាដើម្បីបញ្ចប់ភាពអត់ឃ្លាននៅរដ្ឋ Oregon

បរិច្ចាគថ្ងៃនេះ