Ntau txhiab tus menyuam Oregon koom nrog noj mov hauv tsev kawm ntawv thaum xyoo kawm ntawv.

cov Lub Caij Ntuj Sov Khoom Noj muab nyiaj pab rau cov koom haum thiab cov tsev kawm ntawv txuas ntxiv ua zaub mov rau menyuam yaus thaum lub caij ntuj sov thaum lub tsev kawm ntawv tsis nyob hauv kev sib tham. Nyiaj txiag yog muab los ntawm lub USDA.

Cov kev pab cuam noj mov hauv zej zog lub caij ntuj sov yog qhib rau txhua tsev neeg thiab tsis txhob nug txog cov ntaub ntawv- cov me nyuam tuaj yeem tso rau hauv. ntau ntau hom chaw, suav nrog cov tsev kawm ntawv, chaw ua si, cov chaw hauv zej zog thiab cov koom haum kev ntseeg. Ntau yam muaj kev lom zem ua si uas pab cov menyuam yaus nyob twj ywm thiab kawm ntxiv thaum lub caij ntuj sov thaum tsev kawm ntawv tawm.

Pib ib qhov Program

Oregon Department of Education Child Nutrition Programs (ODE CNP) pab neeg tuaj yeem pab cov zej zog thiab cov kev pab cuam pib noj mov rau lub caij ntuj sov. Mus saib lawv lub vev xaib kom paub meej.

Txhawb Kev Noj Qab Haus Huv Lub Caij Ntuj Sov

Ntau tsev neeg yeej tsis tau hnov ​​​​txog Lub Caij Ntuj Sov Kev Pabcuam Khoom Noj, lossis tsis paub tias nws qhib rau txhua tus menyuam yaus thiab cov hluas hnub nyoog 1-18 xyoo. Cov koom tes rau Hunger-Free Oregon pab txuas cov tib neeg txaus siab rau Cov Khoom Noj Caij Ntuj Sov.

Koj tuaj yeem pab niam txiv thiab menyuam paub txog cov peev txheej tseem ceeb no los ntawm kev pub dawb rau peb txoj haujlwm.

Pab Nyiaj

THAUM PAUB TIAS

thov nco ntsoov suav nrog cov ntaub ntawv hauv qab no

“Txhua lub caij ntuj sov, zaub mov noj dawb pub dawb rau txhua tus menyuam yaus thiab cov hluas hnub nyoog 1-18 xyoo. Txhawm rau nrhiav qhov chaw noj mov nyob ze lub caij ntuj sov, mus saib SummerFoodOregon.org, hu rau 2-1-1, lossis sau ntawv "zaub mov" rau 304-304."

Advocacy

Peb txheeb xyuas cov hauv kev rau kev txhim kho Kev Pabcuam Khoom Noj Lub Caij Ntuj Sov los ntawm peb txoj haujlwm nrog cov neeg muab kev pabcuam hauv Oregon thiab saib xyuas lwm lub xeev. Peb tawm tswv yim rau cov kev txhim kho no los ntawm xeev thiab tseem fwv txoj cai hloov, zoo li Tsoom Fwv Teb Chaws Me Nyuam Khoom Noj Khoom Haus Reauthorization.

Muaj Lus Nug?

Yog xav paub ntxiv txog yuav ua li cas koj tuaj yeem pab txhawb kev noj mov rau lub caij ntuj sov, email rau peb ntawm [email tiv thaiv]