Peb thawj zaug Nourish Storytelling Event rau lub Cuaj Hlis 1 yog qhov ua tau zoo heev. Ua tsaug ntau rau peb cov neeg txhawb nqa, hais lus, thiab cov neeg txhawb nqa! 

Cov Txheej Txheem Yav Dhau Los:

Pizza nyob ntiaj teb

Thaum lub sijhawm Pizza hauv ntiaj teb cov xwm txheej, peb tau koom tes nrog pizzerias thoob plaws lub nroog kom nrhiav nyiaj rau peb txoj haujlwm. Sau npe rau peb eNewsletters los kawm txog txoj hauv kev los txhawb peb txoj haujlwm yav tom ntej!

Child Hunger Prevention Conferences txuas nrog cov tsev kawm ntawv thiab cov koom haum hauv zej zog

Thaum peb tsis muaj kev sib tham hauv tib neeg lawm, peb tseem koom tes nrog cov koom haum hauv zej zog los tuav cov rooj sib tham kom paub txog cov kev xav tau ntawm zej zog. Peb kuj tseem muab cov cuab yeej cuab tam rau cov tsev kawm ntawv txhawm rau txhim kho kev nkag mus rau hauv tsev kawm ntawv noj mov, suav nrog noj tshais.

Txuas nrog peb