Pab tsim kom muaj kev tshaib kev nqhis yav tom ntej.

Tom qab kaum xyoo ntawm txoj cai yeej thiab kev txav mus los, peb tau nyob ze dua los qhib tsev kawm ntawv noj mov dawb rau txhua tus menyuam hauv Oregon. Peb tsis muaj qhov tsim nyog tau txais kev pabcuam rau tsheb npav thiab phau ntawv, thiab peb yuav tsum tsis txhob noj zaub mov.

Roj rau kev tawm tswv yim thiab kev nthuav qhia peb ua kawg tshaib plab rau cov tub ntxhais kawm K-12 thiab tag nrho cov Oregonians.